مرکز تحقیقات فرش ماشینی مرکز تحقیقات فرش ماشینی


آزمايشگاه تخصصي فرش ماشيني:
لزوم تاسيس آزمايشگاه تخصصي ومرجع فرش ماشيني درمنطقه اي كه بيش از 900 شركت فرش ماشيني مستقرهستند، ازسال هاپيش احساس شده است. ازاين رو، بزرگترين، مجهزترين وتخصصي ترين آزمايشگاه فرش ماشيني ايران به زودي دردانشگاه آزاد اسلامي كاشان راه اندازي مي شود. اين آزمايشگاه كه وابسته به مركزتحقيقات فرش ماشيني دانشگاه است، درفضايي به وسعت 400 مترمربع استقرارخواهديافت. اعضاي هيات علمي مجرب و كارشناسان كارآزموده گروه مهندسي نساجي دانشگاه انجام آزمون هاي اين آزمايشگاه رابرعهده خواهندداشت. تلاش مي شود تا بامشاركت فعال واحدهاي توليد فرش ماشيني، اين آزمايشگاه تاپايان سال 1394 به بهره برداري برسد.   

نمایی از آزمایشگاه و تجهیزات تخصصی فرش ماشینی:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Copyright ® 2015 by Aria Advertising Center
design by www.ariaads.ir
كليه حقوق محفوظ است.