مرکز تحقیقات فرش ماشینی مرکز تحقیقات فرش ماشینی

كارگاه هاي بازآموزي:‌
با توجه به روند سريع رشد تكنولوژي درصنعت فرش ماشيني، دانشگاه آزاداسلامي كاشان درنظرداردتا دوره هاي آموزشي مختلفي را براي مهندسين نساجي وسايرمتخصصين شاغل دراين صنعت برگزارنمايد. اين كارگاه ها درنيمه دوم سال 1394 برگزارخواهد شد كه به زودي اطلاعات مربوط به آن ها درهمين قسمت درج خواهدشد.


Copyright ® 2015 by Aria Advertising Center
design by www.ariaads.ir
كليه حقوق محفوظ است.