مرکز تحقیقات فرش ماشینی مرکز تحقیقات فرش ماشینی

مجموعه تحقیقات انجام شده عبارتنداز:

 مرکز تحقیقات فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان آمادگی خود رابرای انجام طرح های تحقیقاتی به سفارش کارخانجات فرش ماشینی وصنایع وابسته اعلام مي نمايد. همچنین این مرکز آماده همکاری با بخش های تحقیق وتوسعه (R&D) مستقر در کارخانجات می باشد.Copyright ® 2015 by Aria Advertising Center
design by www.ariaads.ir
كليه حقوق محفوظ است.