مرکز تحقیقات فرش ماشینی مرکز تحقیقات فرش ماشینی
دانشجويان همكار و اعضاي آزاد:
تعدادي از اعضاي محترم هيات علمي ساير دانشگاه ها، دانشجويان و همچنين افراد حقيقي وحقوقي ديگر
مركزتحقيقات فرش ماشيني را درانجام فعاليت هاي پژوهشي ياري مي رسانند كه به زودي اسامي اين بزرگواران درهمين قسمت درج خواهد شد. 

Copyright ® 2015 by Aria Advertising Center
design by www.ariaads.ir
كليه حقوق محفوظ است.