مرکز تحقیقات فرش ماشینی مرکز تحقیقات فرش ماشینی
شوراي راهبردي مركز شورايي غيراجرايي جهت تعيين خط مشي مركز وراهبري فعاليت هاي مركز مي باشد.
اين شورا بابرگزاري جلسات منظم ماهانه ضمن رصد فعاليت هاي مركز نسبت به اصلاح رويه ها ويا ارائه راهكارهاي لازم جهت انطباق هرچه بيشتر فعاليت هاي مركز با نيازهاي تحقيقاتي دانشگاه وصنعت درحوزه فرش ماشيني وصنايع وابسته مي باشد. اعضاي شوراي راهبردي مركز عبارتند از:‌
دكترمهدي اخباري 
دكتر مهرداد محمديان
دكتر منصور دياري
دكتر رضاتوانا
دكتر شايامحموديان
مهندس علي جهانگير
مهندس سيداميرحسين دوستانه

Copyright ® 2015 by Aria Advertising Center
design by www.ariaads.ir
كليه حقوق محفوظ است.