مرکز تحقیقات فرش ماشینی مرکز تحقیقات فرش ماشینی
برگزاری سمینار بازاریابی نمایشگاهی
شرکت نوین تجارت با همکاری مرکز تحقیقات فرش ماشینی سمینار بازاریابی نمایشگاهی را در 18 مردادماه در محل دانشگاه برگزار نمود.
در این سمینار جمع کثیری از مدیران شرکتهای فرش، صاحبان صنایع و تجار حضور داشتند.
حامیان سمینار شرکت های طراحی نقش گره، شرکت فرش سورنا و شرکت آهار و تکمیل آفرین نیز در این سمینار حضور بهم رسانیدند.
این سمینار برگ زرینی از همکاری مشترک شرکت نوین تجارت و مرکز تحقیقات فرش ماشینی به حساب می آید.
تاریخ ثبت : 1395/06/02

Copyright ® 2015 by Aria Advertising Center
design by www.ariaads.ir
كليه حقوق محفوظ است.