مرکز تحقیقات فرش ماشینی مرکز تحقیقات فرش ماشینی
     مرکز تحقیقات فرش ماشینی
     مرکز تحقیقات فرش ماشینی
مركز تحقيقات فرش ماشيني دانشگاه آزاداسلامي كاشان اولين وتنها مرجع تخصصي پژوهش هاي كاربردي درحوزه صنعت فرش ماشيني وصنايع وابسته مي باشد. اين مركز فعاليت خودراازسال 1390 شروع كرده است. وجود بيش از 900 واحد صنعتي فرش ماشيني باعث شده است تا شهرستان هاي كاشان وآران وبيدگل با توليد وصادرات بيش از 75% از فرش ماشيني ايران تبديل به قطب اين صنعت دركشور گردند. مركز تحقيقات فرش ماشيني دانشگاه توانسته است به مدد مجاورت با اين قطب بزرگ، ارتباط تنگاتنگي با صاحبان ودست اندركاران اين صنعت برقرارنمايد. درحال حاضر موضوع اكثرپايان نامه هاي دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه در زمينه هاي كاربردي موردنياز صنعت وحتي برخي موضوعات، پيشنهاد صاحبان صنعت فرش ماشيني مي باشد. مركز تحقيقات فرش ماشيني دانشگاه آزاد اسلامي كاشان آمادگي خودرابراي انجام كليه موضوعات تحقيقاتي پيشنهادي اعلام مي دارد.

Copyright ® 2015 by Aria Advertising Center
design by www.ariaads.ir
كليه حقوق محفوظ است.